Sport-zajímavosti-zábava

Fascinující stavby

Protipovodňová bariéra přes řeku Temži v Londýně

Už odedávna se člověk snažil chránit se aktivně proti přírodním katastrofám, z nichž velmi aktuální je obrana proti záplavám.
Největší říční bariérou k zadržení přílivové vody na světě je bariéra přes řeku Temži v Londýně. Stavba má za úkol chránit úseky podél řeky před zaplavením vodami Severního moře. Tak jak nastává v moři příliv a odliv, zdvihá se i klesá hladina Temže. Rovněž rozbouřené moře způsobuje zvednutí hladiny Temže a docházelo tak zaplavování ulic a celých čtvrtí.
Bariéra je 520 m dlouhá a 32 m vysoká. Byla postavena v letech 1975 - 1982 a náklady na ní dosáhly 500 miliónů liber.
Sestává z 10 pohyblivých ocelových vrat, 9 pilířů a 2 příbřežních opěr. Vrata se přivírají a pootvírají podle situace v řece. Jakmile řeka stoupá, bariéra se začne vynořovat nahoru. Čím silnější záplava přichází, tím výš je hrazení vytlačeno. Takto je možno zcela přehradit řeku za 30 minut.
Čtyři mohutné zdvižné segmentové jezy přehrazují hlavní plavební dráhu. Každý z nich má šířku 60 m a má hmotnost asi 1300 tun. Dva zdvižné segmentové jezy 31 m široké uzavírají dvě užší koryta. K opěrným pilířům u břehu přiléhají čtyři padací radiální stavidla. Aby nebránily lodní dopravě, při otevření se zdvižné segmentové jezy otáčejí asi o 90 stupňů, až jejich zakřivený povrch zapadne do vybrání v říčním dně a plochá strana se dostane do jedné roviny s korytem. Pohyb vrat je ovládán hydraulickým mechanickým systémem. Mohutné ocelové hangáry mohou připomínat Operu v Sydney.